प्रकाशित मिति : 13 Jun 2024

विज्ञान प्रयोगशालाको लागि आवश्यक सामाग्रीको मूल्य सूचि आह्वान सम्वन्धमा ।

यस विद्यालयको विज्ञान प्रयोगशालामा आवश्यक तपशिल वमोजिम सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउन इच्छुक प्यान मा दर्ता भएका विक्रेताहरुले मूल्य सूचित मिति २०८१।०३।०३ गते भित्र उपलब्ध गराउन हुन सूचित गरीन्छ ।  आवश्यक सामाग्रीको सूचित निम्नानुसार रहेको छ । 

सम्बन्धित सूचना