प्रकाशित मिति : 30 Jun 2022

शै.व. २०७९ मा यस विद्यालयको कक्षा ११ मा अध्यनरत विद्यार्थीहरुको रजिष्ट्रेशन फारम भर्ने सम्वन्धी सूचना

यस विद्यालयको कक्षा ११ को विभिन्न संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको रजिष्ट्रेशन फारम भर्ने अन्तिम मिति २०७९ मंसिर १० गते सम्म रहेको व्यहोरा सूचित गरीन्छ । रजिष्ट्रेशन फारम नभर्ने विद्यार्थीहरुको कक्षा ११ को बोर्ड परीक्षाको परीक्षा फारम भर्न नपाउने व्यहोरा समेत सूचित गरीन्छ । 

रजिष्ट्रेशन फारम भर्न आवश्यक कागजात तथा शूल्क
१) एस ई ई को लब्धाड्ढपत्र को प्रतिलिपी
२) चारीत्रिक प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
३) पासपोर्ट साईज फोटो २ प्रति
४) रजिष्ट्रेशन शुल्क रु ६००।–
५) न्युनतम ६ महिनाको मासिक शूल्क