प्रकाशित मिति : 30 Jun 2022

शै.व. २०७८/०७९ को कक्षा ११/१२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको छात्रवृत्ती आवेदन फारम

यस विद्यालयमा शै.व. २०७८/०७९ को कक्षा ११/१२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको छात्रवृत्ती आवेदन फारम बुझाउने अन्तिम मिति २०७८।१२।१५ गते सम्म भएको व्यहोर सूचित गरीन्छ ।

सम्बन्धित सूचना