प्रकाशित मिति : 21 Feb 2023

Grade XII Pre-Board Theory Exam Routine and Board Practical Exam Notice

कक्षा १२ को प्री बोर्ड परीक्षा तथा बोर्ड परीक्षाको प्रयोगात्मक परीक्षाको तालिका तपशिल वमोजिम रहेको व्यहोरा सूचित गरीन्छ । 

सम्बन्धित सूचना