कक्षा १२ को परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सम्वन्धी सूचना
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड द्वारा लिइने कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षामा आंशिक तथा नियमिति परीक्षार्थीको रुपमा सम्मिलित हुने परीक्षार्थीहरुले यही २०७८।१०।१० गते भित्र परीक्षा आवेदन फारम भर्न सूचित गरीन्छ ।

तपशिल
१. पासपोर्ट साईजको फोटो २ प्रति
२. कक्षा ११ को मार्कसिट फोटोकपी १ प्रति
३. फारम शुल्क रु ७००।–
४. प्रयोगात्मक शुल्क रु ३००।–
५. होटल व्यवस्थापन, आम सञ्चार तथा कम्प्यूटर विज्ञान विषयको प्रयोगात्कम शूल्क रु २००।–
६. सम्पूर्ण मासिक शुलक