यस विद्यालयबाट कक्षा ११/१२ उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरुले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट उपलब्ध गराईने शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु (ट्रान्स्क्रिप्ट, माइग्रेशन र प्रोभिजनल) प्राप्तिका
लागि तपसिल अनुसारको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध
गरिन्छ ।
कक्षा ११ को ग्रेडसिटको प्रतिलिपी
कक्षा १२ को नेट बाट निकालेको ग्रेडसिट
एस ई ई को ग्रेडसिटको प्रतिलिपी