शैक्षिक सत्र २०७८/७९ मा यस विद्यालयको कक्षा ११ मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूले मिति २०७८ मंसिर २९ गते भित्र रजिष्ट्रेशन आवेदन फाराम भरी लेखा शाखामा बुझाउन हुन सूचित गरीन्छ ।
आवश्यक कागजात
१) कक्षा १० को लब्धाड्ढ पत्रको प्रतिलिपी
२) फोटो २ प्रति (हाल सालै खिचेको पी पी साईजको)
३) फारम शुल्क रु ५००।–

नोटः रजिष्ट्रेशन आवेदन फारम नभरेका विद्यार्थीहरुले कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षाको आवेदन फारम भर्न र परीक्षा दिन नपाउने व्यहोरा समेत सूचित गरीन्छ ।